O spoločnosti

Vitajte na stránke spoločnosti D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., ktorá sa od roku 1995 zaoberá výkonom auditu (overovanie vedenia účtovnej evidencie a účtovných závierok) a komplexnými službami v oblasti účtovného, daňového a ďalšieho ekonomického poradenstva.
 

Pracovníci spoločnosti sa podieľajú na autorstve odborných publikácií a článkov zameraných pre potreby odbornej verejnosti v oblasti účtovníctva a daní. Ako súdni znalci z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo vypracovávajú odborné posudky.

Spoločnosť disponuje dostatočným zdrojom poistných záruk pri výkone svojej činnosti, pričom má uzatvorené poistné zmluvy, ktorými sú spoľahlivo istené vykonávané aktivity spoločnosti. Spoločnosť je registrovaná na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu Ministerstva financií SR ako oprávnený audítor pre výkon štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.