Ostatné služby

Poradenská a konzultačná činnosť:

 • k problematike podvojného i jednoduchého účtovníctva
 • k zmene právnej formy podnikania
 • k splynutiu, zlúčeniu a rozdeleniu spoločností
 • k majetkovým vkladom do obchodných spoločností a družstiev a k ich predaju
 • k predaju podniku a časti podniku
 • k účtovaniu a zdaňovaniu cenných papierov
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva

Ďalej vám zabezpečíme:

 • Daňové poradenstvo v priebehu celého zdaňovacieho obdobia
 • Poradenstvo pri zostavovaní daňového priznania právnických i fyzických osôb
 • Poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania
 • Vypracovanie znaleckých posudkov v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo
 • Vypracovanie smerníc podľa osobitných predpisov