Audítorská činnosť našej spoločnosti

Audítorská činnosť zakladateľov spoločnosti sa odvíja od roku 1993, pričom od roku 1995 audítori pokračujú vo výkone svojej činnosti ako zamestnanci audítorskej spoločnosti D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., ktorej Slovenská komora audítorov v Bratislave (SKAU) pridelila číslo licencie 113 SKAU.

Od svojho vzniku audítorská spoločnosť pripravila viacerých vlastných odborníkov v oblasti auditu, ktorí sú registrovaní v Slovenskej komore audítorov a naďalej na vysokom odbornom stupni vykonávajú svoju prax.

Štatutárny audit účtovných závierok vykonáva spoločnosť v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA), ktoré sú od roku 2005 v rámci Európskej únie zásadné a zaväzujúce aj pre Slovenskú republiku pri realizácii štatutárnych auditov.

 

Audítorská činnosť našej spoločnosti:

Overenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa platných Medzinárodných audítorských štandardov:

  • závierky obchodných spoločností a družstiev
  • účtovné závierky subjektov vo verejnom záujme
  • príspevkových a neziskových organizácií

Overenie konsolidovanej účtovnej závierky:

  • praktická pomoc pri jej zostavení v materskej účtovnej jednotke

Overenie správnosti vedenia účtovníctva:

  • v priebehu celého účtovného obdobia
  • podvojné aj jednoduché účtovníctvo